Follow

jag tittar på en video av en cykeltur i Sverige och jag önskar att jag kunde vara där

@kiilas Jag vill teleportera oss dit.
Såg området där jag bodde när jag gick på UmU i videon!

@kiilas Det kändes så normalt när jag bodde där. Men nu när jag har bott på många andra ställen så förstår jag att det inte är så vanligt.

@kiilas Det ser helt overkligt ut jämfört med Berlin 😖

Sign in to participate in the conversation
Computer Fairies

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!